top of page

ความสำคัญของพลังงาน

อัปเดตเมื่อ 5 ต.ค. 2566

ความสำคัญของพลังงาน

พลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในกำไรตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน ของประชาชน และเป็นปัจจัยพื้นฐานการผลิต ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ดังนั้น จึงต้องมีการจัดหาพลังงาน ให้มีปริมาณที่เพียงพอ มี ราคาที่เหมาะสม และมีคุณภาพที่ดี สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ เพื่อให้สามารถตอบสนอง ความต้องกำร ขั้นพื้นฐาน ของประชาชน และสามารถตอบสนอง ความต้องการใช้ ในกิจกรรมการผลิตต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ พลังงานที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน


อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ พลังงานสิ้นเปลือง และพลังงานหมุนเวียน โดยพลังงานสิ้นเปลือง คือ พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป ซึ่งรวมถึงถ่านหิน หินน้ำมัน ทรายน้ำมัน น้ำมันดิบ น้ำมัน เชื้อเพลิง และก๊าซธรรมชาติ ส่วนพลังงานหมุนเวียน หมายความรวมถึง พลังงานที่ได้จากไม้ ฟืน แกลบ กากอ้อย ชีวมวล น้ำแสงอาทิตย์ ลม และคลื่น

  • ด้านอุปโภคและสาธารณูปโภค ใช้เป็นแหล่งพลังงานเพื่อการอุปโภคและสาธารณูปโภคแทนแหล่งพลังงานเดิม เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ประโยชน์ภายในครัวเรือนหรือชุมชน

  • ด้านเศรษฐกิจ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัว ลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงต่างประเทศ เนื่องจากประชาชนหันมาใช้ผลผลิตจากแหล่งธรรมชาติที่ผลิตได้เองภายในประเทศ

  • ด้านการเกษตร ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรมีมูลค่าสูงขึ้นด้วยการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่านอกจากการบริโภค อีกทั้งยังช่วยลดของเสียจากการผลิตพืชอาหารเพื่อนำไปใช้ผลิตพลังงานทดแทน อันจะช่วยสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืน

  • ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานทดแทนจะช่วยลดผลกระทบ มลภาวะ และมลพิษที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมอันเกิดจากกระบวนการแปรรูปเชื้อเพลิงฟอสซิล การเลือกใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานทดแทนจึงเป็นทางเลือกที่จะช่วยในการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ความสำคัญของพลังงาน

นโยบายพลังงานหลักๆของประเทศไทย

คือ จัดหาพลังงานให้เพียงพอ กับความต้องการ มีคุณภาพ มีความมั่นคง

และมีระดับราคาที่ เหมาะสม โดยส่งเสริมให้มีการสำรวจ และพัฒนาแหล่งพลังงาน

จากภายในประเทศขึ้นมาใช้ประโยชน์ ในขณะเดียวกันก็แสวงหาแหล่งพลังงาน

จากภายนอกประเทศเพื่อให้มีการกระจาย แหล่งและชนิด ของพลังงาน

ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุน


ทางด้านเชื้อเพลิงในกิจกรรมการผลิตแล้ว ยังช่วยลดการลงทุนในการจัดหาพลังงานอีกด้วย โดย ใช้ มาตรการด้านราคา และกลไกตลาดในการสร้างแรงจูงใจ ให้มีการใช้พลังงาน อย่างมี ประสิทธิภาพ

และมาตรการอื่นๆ ซึ่งประกอบด้วย การให้สิ่งจูงใจ


การสร้างจิตสำนึก และ มาตรการบังคับ (เช่นการกำหนดมาตรฐาน) ควบคู่กันไป ส่งเสริมให้มีการแข่งขัน

และเพิ่มบทบาทของภาคเอกชน ในกิจการพลังงาน เพื่อให้กิจการ พลังงาน มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ส่งผลให้ผู้บริโภคมีทางเลือก ได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ และ ราคาที่เป็นธรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหา ทางด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการผลิตและใช้พลังงาน โดยส่งเสริมให้มี การใช้เชื้อเพลิง ที่มีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมน้อย และส่งเสริมให้มีการควบคุมมลพิษ โดยใช้ เทคโนโลยีควบคุมมลพิษ และมาตรฐานที่เหมาะสม

--------------------------

รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าLION EV

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สมัครตัวแทนจำหน่าย

ติดต่อเข้าชมสินค้าที่บริษัทได้ทางแชท

หรือโทรศัพท์ http://m.me/lionevthailand

(เวลาทำการ วันจันทร์ - เสาร์ 08.30-16.30 น.)

โทร 087-548-3338 (เวลาทำการ วันจันทร์ - เสาร์ 08.30-16.30 น

สินค้าคุณภาพดี ตรงปก ราคาคุ้มค่า

ที่ตั้งบริษัทชัดเจน ดำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี

จดแจ้งถูกต้อง มี มอก. เสียภาษีสรรพสามิตเรียบร้อยทุกชิ้น

มีบริการหลังการขาย เคลมได้ ไม่ทิ้งลูกค้า มีอะไหล่ให้บริการตลอด

มีรีวิวสินค้า มีสื่อการขายให้พร้อมสำหรับการขายสินค้า

มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำ

ไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงมากมาย

และค่าใช้จ่ายแอบแฝงในการนำเข้าสินค้า

ให้เรารับความเสี่ยงทั้งหมดแทนคุณ

ด้วยทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์

--------------------------------

LION EV

“Live Electric Life”

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคุณ

อ้างอิง : https://www.eppo.go.th/images/policy/PDF/docs/energyandfuelalternatives.pdfComments


bottom of page